Poręczymy Twój Kredyt
Poręczenia udzielane przez „Kujawskie Poręczenia Kredytowe” Spółkę z o.o. są przeznaczone dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (tj. przedsiębiorców zatrudniających mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR) prowadzących działalność gospodarczą na terenie Włocławka oraz innych powiatów woj. kujawsko-pomorskiego.

Poręczeniami objęte są kredyty związane bezpośrednio z prowadzeniem przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej. Mogą być poręczane wszystkie rodzaje kredytów związane z działalnością gospodarczą, a więc zarówno kredyty inwestycyjne, jak i obrotowe.

Poręczeniami mogą być obejmowane kredyty udzielone przez Instytucje Finansujące, z którymi „Kujawskie Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. zawarła umowę o współpracy. Wykaz Instytucji Finansujących współpracujących ze Spółką znajduje się w zakładce Nasi partnerzy.

Zasady udzielania poręczeń
Poręczenia są udzielane na okres nie dłuższy niż 5 lat. Okres poręczenia obejmuje okres spłaty kredytu wydłużony maksymalnie o 6 miesięcy. Poręczenie może być udzielone na okres krótszy, w szczególności w przypadku zabezpieczenia pomostowego.

Poręczenia są udzielane do wysokości 80% kwoty kapitału przyznanego kredytu. Wartość poręczenia w okresie jego trwania nie może przekroczyć 80% wysokości aktualnych zobowiązań wynikających z zawartej umowy kredytowej.

Suma zobowiązań Spółki z tytułu poręczeń udzielonych na rzecz jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć 5% aktualnego kapitału poręczeniowego funduszu.

Standardowym zabezpieczeniem poręczenia jest weksel własny in blanco.

Opłaty/prowizje za udzielone poręczenia pobierane są zgodnie z obowiązującą w Spółce Tabelą opłat i prowizji zamieszczoną w zakładce Dokumenty.

Szczegóły dotyczące zasad udzielania poręczeń znajdują się w poręczeń Regulaminie funduszu poręczeń kredytowych znajdującym się w zakładce Dokumenty.

Jak uzyskać poręczenie
Przedsiębiorca pragnący uzyskać poręczenie składa wniosek o udzielenie poręczenia za pośrednictwem Instytucji Finansującej. Wzór wniosku wraz z załącznikami zamieszczony został w zakładce Dokumenty. .
Do wniosku o udzielenie poręczenia Instytucja Finansująca załącza kopię wniosku o udzielenie kredytu wraz z wymaganymi dokumentami i przesyła całość do oceny ryzyka przez „Kujawskie Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o.

Decyzja o udzieleniu poręczenia podejmowana jest nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania kompletnego wniosku.

Po podjęciu przez „ Kujawskie Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. pozytywnej decyzji o poręczeniu kredytu, przedsiębiorca ustanawia zabezpieczenie na rzecz Spółki. Zabezpieczenie jest odbierane przez Instytucję Finansującą. Równocześnie zawierana jest z przedsiębiorcą umowa o udzielenie poręczenia. W dalszej kolejności Spółka zawiera umowę poręczenia z Instytucją Finansującą. Przedsiębiorca przed zawarciem umowy o udzielenie poręczenia może uzyskać promesę (zapewnienie udzielenia poręczenia).

Cała procedura obsługi przedsiębiorcy w związku z udzielaniem poręczenia odbywa się w Instytucji Finansującej. Warunkiem wejścia poręczenia w życie jest wniesienie przez przedsiębiorcę prowizji z tytułu udzielenia poręczenia na rachunek Spółki oraz ustanowienie prawnego zabezpieczenia udzielonego poręczenia przed uruchomieniem kredytu.

Szczegóły dotyczące procedury udzielania poręczeń znajdują się w dokumencie Warunki uzyskania poręczenia spłaty kredytu/pożyczki znajdującym się w zakładce Dokumenty.

Wyłączenia
Poręczenie nie może być udzielone przedsiębiorcy:

  • figurującemu w dostępnych Bankowi kartotekach dłużników lub przeciwko któremu jako osobie fizycznej lub jego przedsiębiorstwu toczy się sadowe lub administracyjne postępowanie egzekucyjne.
  • znajdującemu się w trudnej sytuacji w rozumieniu zapisów rozdziału 2.1 – Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw w trudnej sytuacji (Dz. Urz. WE C 244/2 z 01.10.2004r.).
  • na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem.
  • prowadzącemu działalność przemysłową określaną jako szkodliwa dla środowiska.

Poręczenia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie są udzielane przedsiębiorcom z sektora: rolniczego, zbrojeniowego, hutnictwa żelaza i stali, górnictwa węgla, włókien syntetycznych, budownictwa okrętowego oraz rybołówstwa.

Szczegóły dotyczące ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych przy udzielaniu poręczeń znajdują się w Regulaminie funduszu poręczeń kredytowych znajdującym się w zakładce Dokumenty

Copyright © 2009 SystemWorks | Wszelkie prawa zastrze¿one
Realizacja: SystemWorks